magazin online
0232 981 Logare Creare cont

INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul

SC IASISTING GRUP SRL

 

SC IASISTING GRUP SRL, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 46, jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului : J22/1458/2011, CUI RO 28957564, tel. 0232 237 515, e-mail - office@iasiting.ro, în calitate de operator colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor care au furnizat explicit acele date, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă oferă mai jos informaţiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră şi/sau obţinute de Operator din alte surse.  

Scopul prezentei informări este aducerea la cunoștința dumneavoastră temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopul prelucrării, durata prelucrării, transferul de date, drepturile dumneavoastră în legătură cu aceasta cât și alte informații utile în acest sens. În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, SC IASISTING GRUP SRL ține cont de reglementările legale în vigoare în această materie, respectă și aplică principiile care stau la baza protecției datelor cu caracter personal și asigură confidențialitatea și securitatea datelor prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

 

Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către SC IASISTING GRUP SRL, în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

încheierii unui contract cu un potenţial client/colaborator şi/sau executarea contractului între SC IASISTING GRUP SRL și clientul/colaboratorul;

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată - este acea „persoană fizică identificabilă”, care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site, în conformitate cu obiectul de activitate al societății.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.iasisting.ro,  poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date, prin trimiterea unei solicitari in acest sens, la adresa de e-mail: office@iasisting.ro.

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul pentru care sunt furnizate - pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare (facturarea serviciilor), administrarea, sprijinirea şi evaluarea serviciilor firmei, precum și pentru a preîntampina încălcarea securităţii, a legii și a termenilor contractuali. 

Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.

Categorii de persoane vizate în relațiile dintre Iasisting Grup și partenerii săi de afaceri pot fi după caz:

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte  informații legate de prelucrare, la cerere.

Cu privire la  maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorități de supraveghere A.N.S.P.D.C.P., precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, de regulă, NU vor fi transferate terților, cu excepția următoarelor situații:

Transferul de date în cadrul Uniunii Europene, ori în statele a căror legislație prevede un nivel

de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română, va fi posibil doar pentru îndeplinirea unei obligații legale.

Pentru cazuri atipice SC IASISTING GRUP SRL va solicita Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal opinia și permisiunea de a transmite datele cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul European 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

Vă permite să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțineți o confirmare a faptului că SC IASISTING GRUP SRL prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și ce date sunt prelucrate.

Vă oferă dreptul de a solicita rectificarea și actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete.

Acest drept va fi posibil dacă datele cu caracter personal supuse prelucrării nu mai sunt necesare scopului și dacă nu există alte cerințe legale care ar împiedica acest lucru.

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe precum: contestarea exactității datelor, prelucrare ilegală ș.a.

Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal.

datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri.

SC IASISTING GRUP SRL - nu folosește prelucrări exclusiv automate existând intervenția umană la fiecare tip de prelucrare.

Orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către SC IASISTING GRUP SRL sau orice sesizare împotriva modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, de către noi, poate fi adresată pe email, cu specificarea motivului nemulțumirii sau/și a drepturilor pe care le considerați că au fost încălcate, la adresa: lucian.onofrei@sfsava.ro, responsabil cu Protecția datelor cu caracter personal – Lucian Onofrei, sau prin poștă la adresa: Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46, jud. Iaşi, fax: 0232.237515, urmând să primiți un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Caracter Personal

Pentru a adresa o sesizare/reclamație Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro sau prin poștă: B- dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, România.

securitate care ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.